Image by Ričards Zvagulis

BIOGRAPHY

CAREER

Counselor at Law < 2021 Enforcement Agent 2020 / 2006 Advocate 2006 /1990 Court Expert Associate 1990 /1984

Born June 13 1959 in Skopje, Republic of Macedonia. He graduates Law Judicial Branch at University St. Cyril & Methodius Faculty of Law Skopje, Republic of Macedonia - 1984.

As an Expert Associate, he participates as a Lecturer in the preparation of Court fundamental attitudes and principal legal opinions mandatory for all Judges of the Supreme Commercial Court.

As an Advocate, he practices in the sphere of Civil, litigation, commercial, business, real estate, property, bankruptcy, family, inheritance, labor, debtor and creditor, contracts, and international private law.

He helps several companies with capital foreign investment on establishing businesses in Macedonia, prepares legal opinions and commercial agreements containing international elements.

He is one of the firstly appointed Enforcement Agents in Macedonia together with entrance into force of the new Law on Enforcement on June 8, 2006, and one of the founders of the Chamber of Enforcement Agents of the Republic of Macedonia.

Guest Speaker and member of the Business Council at the American College Skopje until 2017.

His credential meets the client's needs honoring the principles of ethics, equity of the parties and participants in procedure, confidence, trustworthiness, efficiency, legal expertise, and professional protocols of continuous knowledge development management as Credo and core value of his personal attitudes.

КАРИЕРА

Правен советник < 2021 Извршител 2020 / 2006 Адвокат 2006 /1990 Судски Стручен Соработник 1990 / 1984

Роден Јуни 13 1959 во Скопје, Република Македонија. Дипломирал Право - правосуден смер при Универзитетот Св. Кирил & Методиј Правен Факултет Скопје, Република Македонија - 1984

Како стручен соработник учествува и како Лектор во подготовката на судските начелни ставови и начелни правни мислења задолжителни за сите судии на највисокиот стопански суд.

Како Адвокат практицирал во областа на граѓнското, парничното, трговското, деловното, правата врз недвижен имот, имотното, стечајното, семејното, наследното, должничко-доверителското, договорното и меѓународно приватното право.

Им помагал на повеќе компании со капитални странски инвестиции за основање бизниси во Македонија, подготвува правни мислења и комерцијални договори кои содржат странски елементи.

Тој е еден од првоименуваните извршители во Македонија со влегувањето во сила на новиот Закон за извршување на 8 јуни 2006 година и еден од основачите на Комората на Извршители на Република Македонија.

Гостин предавач и член на Деловниот совет на American College Скопје до 2017 година.

Неговиот кредибилитет ги задоволува потребите на клиентите почитувајќи ги принципите на етика, правичност на странките и учесниците во постапката, довербата, доверливоста, ефикасноста, правната експертиза и професионалните протоколи за управување со континуиран развој на знаење како Credo и основна вредност на неговите лични ставови.