top of page
home

ABOUT

comedy
Logo letter A P transparent crop.png

АЛЕКСАНДАР ПУЛЕЈКОВ
ПРАВЕН СОВЕТНИК

SOLE PROFESSIONAL
Almost four decades of practice in the Judiciary System of the State

Legal Counsel in civil, commercial, and international private complex legal relations.
Legal-strategic management solutions counselor.

Аdmitted to Judiciary, crossover Attorney’s experience, redirect to exercise Public authorities of Law on enforcement on enforcement Court decisions and settlements both national (within Macedonia) Decisions of a Foreign Court and Arbitral Awards, continuously works at developing stipulated premises on application of the Role of law.

He supports clients in the areas of commercial, international private, legal strategy, and a wider range of Civil and Commercial matters involving industrial and commercial companies, government bodies, private and public entities, and individuals from the domicile and non-domicile jurisdictions.

Правен советник за граѓански, трговски и меѓународно приватни комплексни правни односи. Советник за менаџирање на правно стратегиски солуции.

Примен во судството, преку Адвокатското искуство, пренасочен кон вршење на јавни овластувања од Законот за извршување, континуирано работи на развивање на законски засноваите премиси на владеење на правото.

Тој ги поддржува клиентите во областите на комерцијалните, меѓународно приватните, правно стратегиските и во поширок опсег на граѓанските и трговските работи кои вклучуваат индустриски и комерцијални компании, владини тела, приватни и јавни ентитети и поединци од домицилните и вондомицилните јурисдикции.

practice

PRACTICE

comedy

STATEMENT OF PRACTICE SUMMARY

Civil Law, Property Law, Ownership Law, Land Law, Real Estate, Commercial Real Estate, Mortgage, Property Management, International Private Law, Foreign Investments, Conflict of Laws, Civil Execution, and Civil Procedure.
Commercial Law, Corporate Law, Business Law, Business Consulting, Mergers and Acquisitions, Alternative Dispute Resolutions, Arbitrages, and Legal Strategies.
Trusted Partner in Legal Solutions.


His primary focus is the role of mentor and Counselor for strategic visions in the segment of civil, private international, and international economic-commercial activities of participants in domicile and trans-jurisdictional transactions with goods, services, real estate, mortgages creditor rights and securing the receivables
Investment placements and investments through the prism of litigation and proceedings, as well as the laws of a substantive nature, harmonizing the different jurisdictions and the mutual conflicts of the various domicile legal regulations of the subjects in these relations.

Testimonials
00:00 / 05:44

ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА

 

Граѓанско право, Имотно право, Сопственост, Земјишно право, Недвижности, Комерцијални недвижности, Хипотека, Управување со имот, Меѓународно приватно право, Странски инвестиции, Судир на закони, Граѓанско извршување, Граѓанска постапка.Трговско право, Корпоративно право, Деловно право, Деловен консалтинг, Спојувања   и  преземања, Алтернативно решавање на спорови, Арбитража, правни стратегии.

Неговиот примарен фокус е улогата на ментор и Советник за стратешки визии во сегментот на граѓанските, меѓународно приватните и економско-комерцијални активности на учесниците во домашните и преку-јурисдикционите трансакции со стоки, услуги и недвижен имот, хипотекарни доверителски права заедно со обезбедување на побарувања на доверителите.
Инвестициските пласмани и вложувања низ призмата на парничните и процесните, како и законите од материјална природа, усогласувајќи ги различните јурисдикции и меѓусебните конфликти на различните домицилни правни прописи на субјектите во овие односи.

Aleksandar Pulejkov Legal Counsellor, Republic of Macedonia
Coat of Arms Republic of Macedonia
career

CAREER

comedy

CAREER
Legal Counselor 2021- present
Enforcement Agent<2021-2006 
Advocate<2006-1990 
Judicial expert associate<1990-1984


КАРИЕРА
Правен Советник 2021-досега
Извршител<2020-2006  
Адвокат< 2006-1990 
Судски Стручен Соработник<1990-1984

synopsis

SYNOPSIS

comedy

SYNOPSIS

Aleksandar Pulejkov was one of the first Enforcement Agents appointed in the Republic of Macedonia by the Charter of the Minister of Justice together with the entrance into force of the Law on Enforcement on June 8, 2006, until he requested the Minister of Justice by which he was released from performing his duty in February 2021.

Before performing his duties as an Enforcement Agent, he was an Advocate from 1990 to 2006 and a Judicial Expert Associate from 1984 until his admission to the Bar Association of the Republic of Macedonia in 1990.

One of the founders of the Chamber of Enforcement Agents of the Republic of Macedonia 2006.
Guest Speaker and member of the Business Council at the American
 College Skopje until 2017.

In the judiciary, advocacy, and civil execution practice in the domain of law on civil, commercial, procedural, real estate, litigation, private international, and obligation relationships, the principles of legal ethics and confidence were core values for the achieved results setting him apart as a just and independent modern practitioner of law.

СИНОПСИС
 

Александар Пулејков е  еден од првоименуваните извршители во Република Македонија со Повелба на Министерот за Правда заедно со влегувањето во сила на Законот за извршување на 8 јуни 2006 година, се до неговото лично барање до Министерот за Правда со кое беше ослободен од вршењето на неговата должност во Фебрари 2021година
Пред вршењето на должноста Извршител тој бил Адвокат од 1990 година до 2006 година и Судски Стручен Соработник од 1984 година до приемот во Адвокатската Комора на Република Македонија 1990 година.

Еден од основачите на Комората на Извршители на Република Македонија 2006
Гостин предавач и член на Деловниот совет на American College Скопје до 2017 година

Судството, адвокатурата и практиката во извршното право во доменот на правото за граѓански, комерцијални, процесни, недвижности, судски спорови, меѓународно приватни, и облигациони правни односи, начелата на правната етика и довербата беа основни вредности за постигнатите резултати што го издвојуваше како праведен и независен современ практичар во правото.

ADDRESS

address
SKOPJE, MK
bottom of page