top of page
ABOUT home
Image by Boban Simonovski

ALEKSANDAR PULEJKOV
LEGAL COUNSELLOR
ПРАВЕН СОВЕТНИК

SOLE PROFESSIONAL
Almost four decades of practice in the Judiciary System of the State

practice

STATEMENT OF PRACTICE SUMMARY

Civil Law, Property Law, Ownership Law, Land Law, Real Estate, Commercial Real Estate, Mortgage, Property Management, International Private Law, Foreign Investments, Conflict of Laws, Civil Execution, and Civil Procedure.
Commercial Law, Corporate Law, Business Law, Business Consulting, Mergers and Acquisitions, Alternative Dispute Resolutions, Arbitrages, and Legal Strategies.

Trusted Partner in Legal Solutions.


ОБЛАСТИ НА ПРАКТИКА


Граѓанско право, Имотно право, Сопственост, Земјишно право, Недвижности, Комерцијални недвижности, Хипотека, Управување со имот, Меѓународно приватно право, Странски инвестиции, Судир на закони, Граѓанско извршување, Граѓанска постапка.
Трговско право, Корпоративно право, Деловно право, Деловен консалтинг, Спојувања   и  преземања, Алтернативно решавање на спорови, Арбитража, правни стратегии.

Testimonial
00:00 / 05:44
Pulejkov Al
ABOUT career

CAREER

Legal Counselor 2021- present
Enforcement Agent<2021-2006 
Advocate<2006-1990 
Court Expert Associate<1990-1984


КАРИЕРА

Правен Советник 2021-досега
Извршител<2020-2006  
Адвокат< 2006-1990 
Судски Стручен Соработник<1990-1984

ABOUT synopsis

SYNOPSIS

Aleksandar Pulejkov is one of the first Enforcement Agents appointed in the Republic of Macedonia by the Charter of the Minister of Justice together with the entrance into force of the Law on Enforcement on June 8, 2006.

Prior to performing his duties as an Enforcement Agent, he was an Advocate from 1990 to 2006 and a Court Expert Associate from 1984 until his admission to the Bar Association of the Republic of Macedonia in 1990.

He was approved for Arbitrator at the Russian Arbitration Association - RAA by The Arbitrators Nominating Committee.

He supports clients in the areas of commercial, international private, legal strategy, and a wider range of Civil and Commercial matters involving industrial and commercial companies, government bodies, private and public entities, and individuals from the domicile and non-domicile jurisdictions.

He is one of the founders of the Chamber of Enforcement Agents of the Republic of Macedonia and one of the firstly appointed Enforcement Agents together with entrance into force of the new Law on Enforcement in June 2006
Guest Speaker and member of the Business Council at the American College Skopje until 2017

Ancestors Synopsis

Linea recta 1^ Tome Pulejkov​

Four Decades Judge in all Court instances

Supreme Court of the Republic of Macedonia 1995 >1973 Performer of a Duty President, Vice President, Head of Civil Law Department, Judge

Court of Appeal 1973 >1963 Judge

Basic Court Skopje 1 Skopje 1963 >1961 President + < 1959/56 Basic Court K. Palanka President


СИНОПСИС
 

Александар Пулејков е  еден од првоименуваните извршители во Република Македонија со Повелба на Министерот за Правда заедно со влегувањето во сила на Законот за извршување на 8 јуни 2006 година.
Пред вршењето на должноста Извршител тој бил Адвокат од 1990 година до 2006 година и Судски Стручен Соработник од 1984 година до приемот во Адвокатската Комора на Република Македонија 1990 година.

Тој е Арбитер при Руската Арбитражна Асоцијација RAA.
Правно и советодавно ги поддржува клиентите во областа на комерцијаните, меѓународно приватните, правно стратешките и во својот поширок опсег граѓански работи во доменот на правото кои вклучуваат индустриски и трговски компании, владини тела, приватни и јавни ентитети и индивидуалци од домицилната и вондомицилните јурисдикции.

Тој е еден од основачите на Комората на Извршители на Република Македонија и еден од прво именуваните Извршители заедно со влегувањето во сила на новиот Закон за Извршување во Јуни, 2006
Гостин предавач и член на Деловниот совет на American College Скопје до 2017 година

ABOUT contact
Legal Counselor wnhite

Contact Us

Thanks ! Благодарам !

Aco Karamanov 19/4 1000 Skopje,

Republic of Macedonia

bottom of page